Projekt z dnia 1.07.2019 r. zmieniający wynagrodzenia tłumacza przysięgłego

kabina tłumaczeń symultanicznych

Projekt z dnia 1.07.2019 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15,
poz. 131, z 2007 r. Nr 41, poz. 265 oraz z 2009 r. Nr 221, poz. 1746) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

  1. a) 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

1) za stronę tłumaczenia na język polski:

  1. a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 34,50 zł,
  2. b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 37,16 zł,
  3. c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 45,11 zł,
  4. d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 50,42 zł;

2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

  1. a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 45,11 zł,
  2. b) na inny język europejski i na język łaciński – 53,07 zł,
  3. c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 61,04 zł,
  4. d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 74,31 zł.”,
  5. b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Za sporządzenie dodatkowych egzemplarzy poświadczonych tłumaczeń wynagrodzenie wynosi 50 gr za każdą dodatkową stronę tłumaczenia.”;

2) w § 6:

a) 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 pkt 2 i powiększoną o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne, o którym mowa w ust. 1, wykonywane w porze nocnej w rozumieniu art. 1517 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.[1])), niedzielę lub święto, powiększa się o 20%.”.

§2. Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego w wysokości określonej w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 lipca 2019 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości
Opracowano pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.

Zastępca Dyrektora Departamentu
Legislacyjnego Prawa Karnego
Wojciech Ulitko

/podpisano elektronicznie/

Uzasadnienie

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia  2005 r. w sprawie  wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego została przygotowana na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o  zawodzie tłumacza przysięgłego.

Zasadniczym celem projektowanych zmian jest podwyższenie kwot wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych określonych w § 2 zmienianego rozporządzenia o 50%. Spowoduje to w bieżącym roku wzrost wydatków dla części 15 budżetu państwa – Sądy powszechne o ok. 3 – 3,5 mln zł, co będzie pokryte przede wszystkim w ramach wydatków przeznaczonych na prowadzenie postępowań sądowych zabezpieczonych w  budżetach poszczególnych sądów.

Obok samego podniesienia stawek wynagrodzenia proponuje się wprowadzenie do nowelizowanego rozporządzenia stawek za sporządzenie dodatkowych egzemplarzy tłumaczeń poświadczonych. Obecnie kwestia ta nie jest uregulowana, a praktyka w tym zakresie jest różna w  poszczególnych sądach, od odmowy przyznawania takiego wynagrodzenia w ogóle, do zasądzania 50% stawki za tłumaczenie.  W związku z tym, w dodawanym ust. 3 do art. 2 nowelizowanego rozporządzenia proponuje się, że za sporządzenie dodatkowych egzemplarzy poświadczonych tłumaczeń wynagrodzenie wynosić będzie 50 gr za każdą dodatkową stronę tłumaczenia.

Zgodnie z  projektowanym § 6 ust. 1 zmienianego  rozporządzenia wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosić będzie stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 pkt 2 i powiększoną o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%. Proponowane rozwiązanie ma charakter porządkujący i ujednolicający dotychczasową praktykę stosowania tego przepisu. Obecnie, na gruncie wykładni literalnej § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, nie jest do końca jasne, które stawki powinny być powiększane przy tłumaczeniu ustnym, czy te z § 2 ust. 1  pkt 1 (za tłumaczenie strony z j. obcego na polski – niższe), czy te z pkt 2 tego przepisu (za tłumaczenie strony z j. polskiego na obcy – wyższe). W praktyce stosowania omawianej regulacji dominuje jednak stanowisko o stosowaniu wyższych stawek, co potwierdza brzmienie projektowanego unormowania.

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano także wprowadzenie dodatku za tłumaczenie ustne w  porze nocnej, w niedziele i swięto, ponieważ obecnie stawki wynagrodzenia są jednolite bez względu na dzień i porę tłumaczenia. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne w tych okolicznościach będzie powiększone o 20% (zob. projektowany § 6 ust. 3).

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, przy czym stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
w wysokości określonej w zmienianym rozporządzeniu, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, będą mieć zastosowanie od dnia 1 lipca 2019 r.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie podlega zaopiniowaniu przez właściwe organy i instytucje Unii Europejskiej, w tym Europejski Bank Centralny.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został skierowany do Koordynatora OSR.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1043, 2245 i 2432.

Tłumaczenia umów

tłumaczymy umowy handlowe

Rozwój własnego przedsiębiorstwa sporadycznie zatrzymuje się na granicach kraju, w którym firma została założona. W sytuacji, gdy firma zaczyna rozwijać się na rynkach międzynarodowych, a obcokrajowcy stanowią coraz liczniejsze grono współpracowników, może okazać się że konieczne jest przetłumaczenie umów na obce języki. Polskie firmy coraz częściej współpracują z przedsiębiorstwami z państw sąsiednich – aby zrozumieć wymagania i warunki zagranicznego kontrahenta, niezbędny jest przekład dokumentów oraz umów.

Tłumaczenia umów to dla nas szczególny typ przekładów – może od niego zależeć powodzenie Państwa interesów, zatem szczególnie ważne jest dla nas przekazanie naszym Klientom spójnego, czytelnego tłumaczenia. Ponadto, kiedy otrzymujemy od naszego Klienta umowę do przetłumaczenia, jest ona przekazywana tłumaczowi, który posiada odpowiednie doświadczenie i zna specjalistyczne, prawnicze słownictwo oraz doskonale orientuje się w zawiłościach systemów prawnych obowiązujących w obu krajach. Dzięki temu możemy zagwarantować profesjonalny przekład oraz pełną poprawność merytoryczną, umożliwiając tym samym osiągnięcie sukcesu na arenie międzynarodowej.

tłumaczenia umówZadaniem umowy jest nie tylko zobowiązanie stron do wywiązania się z pewnych obowiązków, ale również ochrona interesów obu zawierających je kontrahentów. To dlatego tak ważne jest tłumaczenie zawierające prawidłową terminologię, będące przejrzystym, zrozumiałym tekstem.

Tłumaczenia reklamowe i marketingowe

tłumaczenia marketingowe

Tłumaczenia marketingowe to wysoce wyspecjalizowana dziedzina przekładów. To także trudne tłumaczenia, które wymagają od osoby przekładającej teksty marketingowe nie tylko doskonałej znajomości dwóch języków, ale i znajomości dwóch kultur oraz specyficznych odmian języka. W przypadku tłumaczeń reklamowych najłatwiej jest także o błąd – wszelkie pomyłki są także wyjątkowo łatwo zauważalne. Błędy językowe, nieadekwatne słownictwo, nieprawidłowo dobrany styl tekstu – to wszystko może złożyć się na porażkę przedsiębiorstwa, jeżeli do wykonania tłumaczenia marketingowego wybrana zostanie nieodpowiednia osoba. Efektem nawet niezbyt dogłębnych poszukiwań w czeluściach Internetu są liczne przykłady błędów i pomyłek – które przydarzają się nawet najlepszym i największym dystrybutorom światowych marek.

Aby uniknąć tego typu błędów, warto jest powierzyć realizację tłumaczenia zaufanej firmie. Nasze Biuro Tłumaczeń współpracuje z gronem native-speakerów, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie pracy w branży marketingowej. Spośród tłumaczy, z którymi nawiązaliśmy kontakt, wiele osób ma za sobą pracę w agencjach marketingowych i reklamowych lub działach PR oraz mediach. Dzięki temu, mogą być Państwo pewni że osoby te posiadają stosowne kwalifikacje i odpowiednio przetłumaczą wszystko to, co chcą Państwo przekazać. Ponadto, są to zawsze native-speakerzy danego języka, dzięki czemu możemy zagwarantować, że będą w stanie dobrać najlepsze słowa.

Jak widać na przykładzie marek-gigantów, dysponowanie odpowiednimi środkami finansowymi to nie wszystko. Tak jak w wielu przypadkach, wysoka cena tłumaczenia marketingowego nie jest wyznacznikiem doskonałej jakości – Nasze Biuro Tłumaczeń oferuje Państwu profesjonalne tłumaczenie, realizowane przez osoby z doświadczeniem w marketingu, przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi Klientami, dlatego mogą Państwo monitorować postęp prac oraz udzielać nam ewentualnych wskazówek związanych z realizacją tłumaczenia marketingowego. Opieka profesjonalnego koordynatora projektu gwarantuje, że wszystkie tłumaczenia reklamowe zostaną zrealizowane na czas, a nasi Klienci mogą pozostawać z nami w stałym kontakcie aby nadzorować realizację zamówienia i udzielać ewentualnych wskazówek. Ułatwia nam to także realizację tłumaczeń na najwyższym poziomie – podczas początkowych etapów realizacji tłumaczenia pytamy naszych Klientów o to, kim będą docelowi odbiorcy tekstu. Zostanie on bowiem przygotowany w sposób odmienny kiedy potencjalnymi odbiorcami będzie młodzież, a w sposób inny gdy ma on trafić do określonej grupy społecznej – np. pracowników uczelni wyższych.

Teksty reklamowe mogą mieć również rozmaite przeznaczenie – mogą to być materiały reklamowe drukowane na ulotkach, slogany reklamowe, teksty przeznaczone do implementacji na stronach internetowych, teksty umieszczane na etykietach produktów oraz opisy produktów, a nawet tłumaczenia katalogów produktów. Ponieważ tłumaczenia te zasadniczo się między sobą różnią – innego języka używa się bowiem przy tłumaczeniu zawartości strony internetowej, a innego przy przekładzie hasła reklamowego – przekazywane są one również innym osobom, które zrealizują Państwa tłumaczenie reklamowe najlepiej, jak to tylko możliwe.

Oferujemy także tłumaczenia stron internetowych, co ułatwia naszym Klientom wejście na zagraniczne rynki w najbardziej wyrazisty spośród dostępnych sposobów. Dzięki błyskotliwie przetłumaczonemu tekstowi oraz atrakcyjnemu wizualnie materiałowi reklamowemu, możemy pomóc naszym Klientom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach.

Tłumaczenia prawnicze i sądownicze

tłumaczenia prawnicze

W ciągu kilku ostatnich lat odnotowaliśmy wzrost zapotrzebowania na tłumaczenia prawnicze. Nie jest to jednak aż tak zaskakujące, jak mogłoby się wydawać – chętnie podróżujemy, często zmieniamy miejsce zamieszkania – i znacznie częściej niż kiedyś wiąże się to z wyjazdami za granicę. Taka przeprowadzka wiąże się z koniecznością wykonania tłumaczeń dokumentów – tłumaczeń uwierzytelnionych (zwanych również przysięgłymi). Jeżeli potrzebują Państwo tłumaczeń związanych z dokumentami sądowymi – dołożymy wszelkich starań, by zrealizować przekład szybko, rzetelnie i z największą dbałością o szczegóły. Służymy także profesjonalną pomocą gdy prowadzą Państwo firmę i potrzebują tłumaczeń umów – zrealizujemy szybkie, profesjonalne i rzetelne tłumaczenie prawnicze.

Tłumaczenia prawnicze to jeden z najbardziej wyspecjalizowanych typów przekładów, z którymi muszą zmierzyć się profesjonalni tłumacze. Ponieważ struktura prawna każdego kraju jest bardzo charakterystyczna, do wykonania poprawnego tłumaczenia prawniczego niezbędna jest znajomość systemów prawnych – nie tylko tego obowiązującego w kraju ojczystym, ale i tego, który obowiązuje w kraju gdzie mieszkańcy posługują się danym językiem. Odnalezienie właściwego odpowiednika dla danego terminu wymaga zatem wiedzy na poziomie eksperckim. To dlatego przekład dokumentów sądowych lub prawniczych wymaga rozległej wiedzy oraz długoletniego doświadczenia. Nawiązując współpracę z tłumaczami staramy się, aby były to osoby o dodatkowych, poświadczonych umiejętnościach. Tłumaczenia prawnicze są przekazywane osobom o rozległej wiedzy w zakresie prawa oraz systemów prawnych w różnych krajach. Wszyscy tłumacze mają także dostęp do profesjonalnych pomocy językowych oraz słowników, którymi mogą wspomóc się aby zapewnić konsekwentne stosowanie prawidłowego słownictwa i – ostatecznie – przejrzyste, czytelne tłumaczenie prawnicze.

Cenimy zaufanie, którym obdarzają nas nasi Klienci. Doskonale wiedząc, że zaufanie to jest podstawą do zbudowania prawidłowych relacji, jest ono dla nas szczególnie ważne. Teksty związane z branżą prawniczą oraz dokumenty sądowe zawierają najczęściej dane wrażliwe lub informacje o charakterze poufnym; dbając o komfort naszych Klientów zapewniamy, że wszystkie dane personalne oraz pliki są poufne, a osoby nieupoważnione nie mają do nich wglądu. Wszyscy pracownicy – jak również i tłumacze – działają zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Jeżeli w dokumencie przedłożonym do tłumaczenia prawniczego znajdują się dane wrażliwe, istnieje możliwość podpisania umowy o zachowaniu poufności.

Tłumaczenia prawnicze to jednak w obecnych czasach nie tylko dokumenty, które należy przedłożyć w sądzie lub urzędzie. Wiele sklepów oferuje sprzedaż swoich produktów w Internecie; każdy tego typu sklep posiada odrębny regulamin oraz dokument z zasadami przeprowadzania transakcji. W sytuacji gdy rozwój firmy przekracza granice kraju, niezbędne jest przetłumaczenie regulaminu. Aby móc zapewnić pełne bezpieczeństwo działania firmy pod względem prawnym, wykonanie tłumaczenia prawniczego jest nieuniknione. Nie warto w takich sytuacjach polegać na szeroko dostępnym w sieci oprogramowaniu tłumaczeniowym – przekłady prawnicze zrealizowane w ten sposób są – w najlepszym przypadku – niedokładne, a w najgorszym – po prostu zabawne. Wkładając tak wiele wysiłku w rozwój przedsiębiorstwa i starając się dotrzeć do odbiorców na zagranicznych rynkach, warto zainwestować w rzetelną firmę, która dokona wiarygodnego tłumaczenia prawniczego wszystkich niezbędnych dokumentów.

Tłumaczenia prawnicze i sądownicze wymagają szczególnie rzetelnej realizacji. Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, staramy się tłumaczyć dokumenty prawnicze, umowy, regulaminy, dokumenty sądowe w taki sposób, by były one nie tylko poprawne pod względem merytorycznym i prawnym, ale również zrozumiałe i czytelne.

Tłumaczenia literackie

Tłumaczenie literackie to nie tylko przekład sztuki – to sztuka sama w sobie. Zdaniem niektórych, tłumaczenie literackie to najwyższy stopień wtajemniczenia w kunszt zawodu tłumacza – ponieważ wymaga ono o wielu więcej umiejętności niż po prostu zdolności przełożenia tekstu. Dlaczego różni się ono aż tak bardzo od tłumaczeń technicznych lub prawniczych?

tłumaczenie literackieO tym, czy tłumaczenie literackie jest wykonane prawidłowo – czy też nie – czytelnik może zdecydować po zaledwie kilkunastu stronach lektury. Często błędy uniemożliwiają prawidłowe zrozumienie tekstu; czasem tłumaczenie jest tak zawiłe, że utrudnia sprawne podążanie za fabułą. W tekstach tego typu nie ma specjalistycznej nomenklatury, co powinno ułatwić znacząco sprawę. A jednak teksty literackie są najczęściej silnie osadzone w realiach pewnej kultury, są nacechowane lokalnym kolorytem i wiernie odbijają to, co charakterystyczne jest wyłącznie dla danego społeczeństwa. Osoba wykonująca tłumaczenie literackie musi swobodnie poruszać się w tych wszystkich obszarach – najlepiej zatem, aby realizowane ono było przez osobę zamieszkującą dany kraj, która wiernie odzwierciedli oryginalny tekst, przystosowując go jednocześnie do realiów innego kraju.

Tłumaczenia literackie

Tłumacze literaccy wskazują na ten kulturowy aspekt jako jeden z najważniejszych w ich pracy – niektórzy z nich mówią, że traktują swoją pracę jako niewielkie, ale znaczące przyczynienie się do lepszego porozumienia między kulturami. W przypadku tłumaczeń literackich nierozerwalne są umiejętności językowe i kreatywność – jedno nie może istnieć bez drugiego. Same zdolności lingwistyczne nie wystarczą, aby oddać wiernie styl pisarski danego autora. Sama kreatywność natomiast nie zdoła ukryć rażących błędów językowych. Jak widać – tłumaczenia literackie nie są aż tak łatwe do zrealizowania jak mogłoby się to wydawać.

Tłumaczenia poezji

tłumaczenia poezjiJeszcze inaczej wygląda kwestia tłumaczenia poezji – tu niezbędne jest nie tylko doskonałe opanowanie dwóch języków i pewna dawka kreatywności. Tłumacz literacki zajmujący się przekładem poezji musi wykazać się wrażliwością na sztukę, musi być w stanie w podobny do autora sposób odczuwać oraz postrzegać świat, który chce przekazać odbiorcom poprzez swoje tłumaczenie. Bez wątpienia są to jedne z najbardziej wymagających tłumaczeń; efekt tłumaczenia poezji musi zachwycać i wzbudzać takie emocje, jakie wywołuje oryginalny tekst. Tłumaczenia takie wymagają zachowania wszystkich elementów danego poematu – charakterystyki osoby mówiącej, formy wiersza, oraz – co prawdopodobnie stwarza najwięcej problemów – rymu.

Powierzenie części siebie – swojego dzieła literackiego, najczęściej będącego efektem długotrwałej pracy – tłumaczowi wymaga podjęcia starannej i przemyślanej decyzji. Warto zdecydować się na usługi rzetelnej firmy o długoletnim doświadczeniu w realizacji tłumaczeń literackich. Decydując się na usługi zaufanego Biura Tłumaczeń mogą być Państwo pewni, że starannie wyselekcjonowany zespół fachowców będzie odpowiedzialny za Państwa przekład literacki.

Czym jest tłumaczenie techniczne?

tłumaczenia techniczne

Tłumaczenie tekstów technicznych jest całkiem prostym tłumaczeniem pisma technicznego. Niezależnie od innych form języka , to nie tylko język specjalistyczny, ale użycie technicznej, naukowej lub specjalistycznej informacji podczas pisania. W literaturze jest wiele specjalistycznych terminów , oprócz literackich książek nie zawierających elementów pisma technicznego. Większości tekstów technicznych nie możemy odnaleźć w instrukcjach obsługi, podręcznikach, tekstach naukowych czy czasopismach ponieważ ich opracowanie wymaga opanowania kilku elementów pisma technicznego i translacji.tłumaczenie techniczne - instrukcje

Co wiąże się z pismem technicznym?

Leksemy i wyrazy funkcyjne. Język tekstów technicznych jest specyficzny. Istotne jest to, że spójna terminologia i słowa są używane prawidłowo. Brakujące słowa w rymowance mogą zostać pominięte, zaś  brakujące lub niepoprawne przedstawienie  kwestii technicznych może być źle zrozumiane , tak jak w zabiegach medycznych które mogą się nie udać lub kontrakt który może zostać odrzucony.  Ponieważ translacja nie polega na tłumaczeniu jednego słowa na drugi, tłumacz musi być w stanie dokładnie opisać planowaną koncepcje.

Żargon i skróty techniczne

Często w tekstach techniczny możemy znaleźć słowa których nie używa się w dziedzinie tłumaczenia. Oprócz żargonu ( jak na przykład ” Alfa -bloker” w dziedzinie medycyny albo „domniemany” w dziedzinie prawa) istnieją również skróty które są rozumiane w branży zaś nie możemy ich odnaleźć w języku docelowym. Tłumacz nie tylko musi  wiedzieć co oznacza dany skrót, jak i dlaczego się go używa ale również musi być w stanie rozpoznać odpowiedni zamiennik. To również odnosi się do skrótowców.

Symbolika

Pismo techniczne jest pełne ważnych znaków i symboli. W różnych dziedzinach  stosuje się te same znaki i symbole lecz w innym znaczeniu i użyciu. Niektóre z nich są tłumaczone bezpośrednio a inne nie. Ważne jest, aby tłumacz wiedział co oznaczają dane znaki i symbole , znał ich użycie, rozumiał jak tłumaczy się je na język docelowy. Na przykład znak <i> ma różne znaczenie w podręczniku do matematyki i do programowania.

Formatowanie

dokumentach technicznych przestrzega się ścisłych zasad formatowania. Weźmy za przykład, zgłoszenie patentowe które może zostać odrzucone  ponieważ nie trzyma się określonego formatu, używa odpowiedniego odstępu i podziału wierszy. Pismo techniczne zawiera trudną graficzną treść. Ponieważ długość tekstu różni się od języka , tekst który wstawiamy w tabele lub obraz może zostać usunięty podczas formatowania  oraz użycia nieczytelnej grafiki. Ponadto, tekst który znajdzie się obok lub na początku grafiki może być wyrzucony z powodu rozciągnięcia lub kontrakcji tłumaczeń językowych. Tłumacz musi być w stanie poradzić sobie z takimi problemami.

Niuanse kulturowe

Tak samo ważne jak tłumaczenie elementów językowych, są kwestie kulturowe. Nie jest ważne jak dokładnie tłumaczymy tekst  gdy jest on obraźliwy, nieodpowiedni lub nie związany z tematem. Problem mogą stanowić sprawy społeczne. W Arabskich tekstach słowo „mężczyzna” jest ważne zaś w innych używa się tylko określenia ” osoba”. Zasady etykiety w rozpoznawaniu osób są bardzo ważne w wielu kulturach, nawet w dokumentacjach technicznych. W innych częściach kultury uwzględnia się również sposób w jaki pieniądze,  liczby i dane są zapisywane.

Ukryte koszty gorszej jakości usług

Kiedy tekst przetłumaczony jest niedokładnie lub niezgodnie z oczekiwanym poziomem ludzie mogą myśleć że poszedłeś na łatwiznę.  Jakość wykonywanych przez Ciebie usług wpływa na twoją reputacje. Jeśli dokument posiada jakiekolwiek błędy które mogą prowadzić do straty lub szkody możesz odpowiadać za to przed sądem. Konsekwencje prawne ciągną za sobą koszty.

Błędy w tłumaczeniu muszą zostać poprawione. Jeśli tłumaczenie zawiera więcej niż jedno lub dwa słowa wymagające korekty to koszty ponownego tłumaczenia  będą zawsze większe niż dokument przetłumaczony właściwie za pierwszym razem.

Język arabski

język arabski

Bardzo trudno jest wskazać jednoznacznie kraje, których mieszkańcy porozumiewają się językiem arabskim. Trudno również oszacować całkowitą liczbę posługujących się nim osób. Język arabski można usłyszeć w Algierii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Libii, Tunezji, a także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – ale i w wielu innych krajach, takich jak Bahrajn, Irak czy Izrael. Bez wątpienia jest to język o szczególnym znaczeniu dla rozwoju cywilizacji. Arabski to język, w którym zapisano Koran oraz wiele innych ponadczasowych dzieł literatury i kultury arabsko-muzułmańskiej.język arabski

Na przestrzeni wieków język arabski zaznaczył znacząco swoją obecność na arenie międzynarodowej lingwistyki – jego wpływy są widoczne w wielu językach, m.in. w hiszpańskim, kazachskim czy katalońskim. Szczególnie wyraźne są wpływy w słownictwie; leksykon o rodowodzie arabskim można odnaleźć nawet w języku angielskim. Znaczenie języka arabskiego w świecie islamu można porównać do miejsca, jakie w europejskich realiach zajmowała łacina; jest on jednak językiem na tyle silnym, że przetrwał do dnia dzisiejszego i nadal ulega dynamicznym przemianom. Jednym z najbardziej fascynujących elementów języka jest sposób jego zapisu. Arabski, podobnie jak wszystkie pozostałe języki semickie, jest zapisywany od strony prawej do lewej. Istnieje kilka sposobów zapisu, których powstanie można powiązać z powszechną komputeryzacją – obecnie nieco inny system stosuje się podczas pisma ręcznego, a inny przy korzystaniu z komputera.język arabski

Czym się różni redakcja od korekty?

redakcja i korekta tłumaczenia

Pomiędzy redakcją a korektą istnieje kilka drobnych różnic.

Redakcja jest przygotowaniem tekstu do publikacji lub dla klienta. Polega na naniesieniu na tekst koniecznych poprawek gramatycznych, leksykalnych czy składniowych, a także wyłapaniu nieścisłości logicznych oraz merytorycznych. Celem redakcji, jak łatwo się domyślić, jest poprawa ogólnej jakości tekstu, i to pod każdym względem. Często redakcja wymaga dość znacznych ingerencji w pierwotny tekst, jednakże zmiany zawsze są wprowadzane za wiedzą autora. W przypadku długich i skomplikowanych tekstów redakcja przebiega dwuetapowo i jest wykonywana przez dwóch redaktorów, przy czym drugi etap poprawiania oraz modyfikacji tekstu następuje dopiero wtedy, gdy pierwszy etap ulegnie zakończeniu.

Z kolei korekta jest operacją przeprowadzaną już po redakcji. Jej rolą jest znalezienie i oznaczenie wszystkich błędów językowych w tekście, który został już przygotowany do druku. W tym ujęciu poprawia się nie tylko błędy ortograficzne, ale również interpunkcyjne, związane np. z dzieleniem wyrazów. Podczas działań korektorskich poprawia się również obecność jednoliterowych wyrazów na końcu wersów, a także dba dobry wygląd tekstu pod względem edycyjnym oraz typograficznym.

Arabowie w Hiszpanii i ich wkład w tamtejszą kulturę

arabski Hiszpania

Powiązanie Hiszpanii z krajami arabskimi wydaje się współcześnie być całkowicie niedorzeczne. Jednak jeszcze w przewodnikach z XIX wieku to właśnie jeden z regionów Półwyspu Iberyjskiego, Andaluzję, określano mianem Orientu Europy. Nie jest to jednak rezultatem wpływu jednej społeczności – to wypadkowa działalności wielu kultur, spośród których najbardziej aktywnymi byli Kartagińczycy, Grecy, Celtowie a także Berberowie – i finalnie, ludność pochodzenia arabskiego.

Alhambra – warowny zespół pałacowy w Grenadzie w andaluzyjskim regionie Hiszpanii
Alhambra – warowny zespół pałacowy w Grenadzie w andaluzyjskim regionie Hiszpanii

Panowanie arabskie nad Andaluzją trwało przeszło 800 lat – trudno zatem wyobrazić sobie, że tak długa dominacja jednej z kultur nie odciśnie trwałego piętna na danym terenie. Arabowie sprawili, że obszar ten rozkwitł i był przyrównywany do pozostałych centrów intelektualnych Europy. Kultura oraz klasyczna filozofia wprowadzona za czasów panowania Rzymian była również starannie pielęgnowana, dzięki czemu możemy do dziś obserwować jej ślady. Panowanie Arabów jest natomiast widoczne dzięki zabytkom takim jak Alhambra w Granadzie czy Mezquita w Cordobie; to nie tylko architektura, ale także tropy pozostawione w sztuce. To jednak nie wszystko, co w spadku pozostawili Hiszpanom przybysze z odległych, egzotycznych krajów – przeszło 30% współczesnego hiszpańskiego leksykonu ma rodowód arabski, a tradycja sadzenia palm czy zdobienia wnętrz dywanami również sięga czasów arabskiej dominacji. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów doskonałej architektury charakterystycznej dla tamtego okresu jest pałac Alkazar w Sewilli – to właśnie tu niedowiarkowie mogą na własne oczy przekonać się jak wielki wpływ na rozwój hiszpańskiej kultury mieli przybysze z krajów arabskich.

OpisAlhambra – warowny zespół pałacowy w Grenadzie w andaluzyjskim regionie Hiszpanii, zbudowany w latach 1232–1273 i rozbudowywany do XIV wieku
Alhambra – warowny zespół pałacowy w Grenadzie w andaluzyjskim regionie Hiszpanii, zbudowany w latach 1232–1273 i rozbudowywany do XIV wieku

Pomimo znaczącego wpływu na język, Hiszpania zdołała jednak zachować swoją niezależność pod względem językowym. Do prowadzenia wszelkiego rodzaju rozmów biznesowych z partnerami z Bliskiego Wschodu niezbędna jest jednak znajomość arabskiego – a tu nieoceniona okazuje się pomoc tłumacza języka arabskiego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz rzetelności podczas realizacji tłumaczeń mogą być Państwo pewni wysokiej jakości przekładów.

Język chiński

Hong-Kong Chiny

tłumacz przysięgły język chińskiJęzyk chiński jest jednym z dominujących języków świata; posługuje się nim przeszło 1,2 miliarda osób, a w ostatnim czasie coraz częściej wspomina się o nim jako o nowym lingua franca, który w przyszłości być może nawet zakończy dominację angielskiego na międzynarodowej arenie. Najpowszechniejszą odmianą jest język mandaryński, który jest nauczany w szkołach; choć został opracowany w latach 50. ubiegłego wieku, w Chinach posługuje się nim 840 milionów osób, a przeszło 30 milionów jego użytkowników zamieszkuje tereny poza granicami kraju.

Warto jednak uściślić, że mówienie o jednorodnym języku chińskim nie do końca jest poprawne. Standardowy system zapisu, jednakowy dla wszystkich odmian chińskiego, jest powodem dla którego toczone są długie debaty nad nazewnictwem poszczególnych odłamów języka; jedni upierają się przy nazywaniu ich pełnoprawnymi językami, podczas gdy inni preferują sprowadzenie ich do dialektów. Można wyróżnić m.in. dialekty mandaryńskie, wu, min czy yue. Lingwiści natomiast najchętniej stosują podział na północną i południową grupę języków chińskich. Istotną informacją jest fakt, że pomimo takiego samego systemu zapisu, sposób wymowy poszczególnych dialektów znacząco się różni. W niektórych przypadkach niemożliwe jest nawet wzajemne zrozumienie dwóch osób posługujących się odmiennymi dialektami, choć potrafiłyby one rozpoznać tę samą informację na piśmie. Języki grupy północnej są ze sobą blisko spokrewnione i posługujący się nimi użytkownicy nie mają większych problemów z wzajemnym zrozumieniem; sytuacja jest odmienna w przypadku języków grupy południowej, gdzie struktura tonów jest znacznie bogatsza, a tym samym stwarza większe trudności posługującym się nimi osobom.

Możliwe jest jednak zniesienie wszelkich barier – nawet tych językowych występujących w obrębie… jednego języka. Dzięki pomocy tłumaczy języka chińskiego wszystko stanie się jasne, a doświadczeni profesjonaliści zawsze dołożą wszelkich starań, by efekt ich pracy był satysfakcjonujący dla Klienta. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo pisemnego przekładu dokumentów czy pomocy podczas prowadzenia rozmów biznesowych, tłumacze języka chińskiego zadbają o to, by bariery językowe przestały istnieć.

pismo chińskieTysiące turystów, pochodzących z różnych zakątków świata, odwiedza każdego roku Chiny. Również wielu mieszkańców Starego Kontynentu decyduje się na podróż do Państwa Środka, będącego tak diametralnie odmiennym od ich własnego miejsca zamieszkania krajem. W Chinach na każdym kroku można natknąć się na historyczne zabytki oraz imponujące pozostałości dawnych kultur. Wiele firm, dokonując ekspansji zagranicznej, wybiera dynamicznie rozwijający się rynek chiński jako cel swojego międzynarodowego rozwoju. Wciąż wzrasta także popularność języka chińskiego – szkoły językowe coraz częściej wprowadzają go do swojej oferty, a młodzi ludzie chętnie decydują się na podjęcie studiów na związanych z chińskim kierunkach filologicznych. Rośnie grono osób pragnących skorzystać z usług profesjonalnego tłumacza chińskiego. Dlatego też, aby lepiej dostosować się do wymagań naszych Klientów, do swojej oferty wprowadziliśmy kompleksowe usługi z zakresu tłumaczeń z chińskiego na polski, polskiego na chiński oraz wiele innych kombinacji językowych (tłumaczymy również teksty przysięgłe z języka chińskiego).

W czym tkwi magnetyzm języka chińskiego?

Dla wielu osób magia języka Państwa Środka tkwi w sposobie jego zapisu, który jest tak odmienny od przyjaznego łacińskiego alfabetu. Chiński to jeden z języków ze ścisłej trójki najpowszechniejszych języków świata. Posługuje się nim około miliard osób zamieszkujących naszą planetę – dlatego też tak naprawdę nietrudno jest się z nim spotkać. Wszelkie odmiany chińskiego są językami tonalnymi i analitycznymi; to także cechy niespotykane u znanych nam języków słowiańskich. Wszystkie te cechy sprawiają, że Europejczycy chętnie sięgają po dostępne im źródła i uczą się podstawowych znaków – nie bez znaczenia pozostaje także kaligrafia. Choć powszechnie uważa się, że to Japończycy są mistrzami tej sztuki, popularna sztuka kaligrafii japońskiej swoje źródła ma właśnie w Chinach. To kolejny powód, by bliżej zapoznać się z niesamowitym chińskim alfabetem i dowiedzieć się więcej o języku.

Chińska sztuka kaligrafii

Kaligrafia chińskaTajemnicze znaki mogą być dla większości Europejczyków niezrozumiałe, ale wszyscy zgodnie przyznają jedno – wyglądają nieziemsko pięknie. Fascynacja krajami Orientu, a w szczególności sposobem zapisu jego języka, przejawiała się przez lata na przeróżne sposoby; począwszy od dekoracji mieszkań, a skończywszy na ozdabianiu własnego ciała sentencjami zapisanymi w formie chińskich znaków. Dla jednych osób to tylko element, którego estetyka całkowicie zaspokaja ich zapotrzebowanie na piękne rzeczy w otoczeniu; dla innych motywacja do nauki języka. W obydwu przypadkach szczególnie pomocny może być tłumacz języka chińskiego.

Sztuka kaligrafii posiada w Chinach wyjątkowy status. Podczas gdy kaligrafia europejska miała wyłącznie cieszyć oko i była sztuką czysto dekoracyjną, chińska kaligrafia zaliczana była do jednej z czterech sztuk, które powinien znać każdy wykształcony człowiek. Wraz malarstwem oraz poezją chińską tworzyła natomiast „trzy doskonałości”. Kaligrafowie zajmują zaszczytne miejsce w historii kraju, znacząco przyczyniając się do upowszechnienia sztuki piśmiennictwa wśród obywateli. Niektórzy kaligrafowie odwoływali się do dawnych tradycji i starali się przywrócić dawny ład, podczas gdy inni za wszelką cenę dążyli do wyzwolenia się ze wszelkich ograniczeń i umożliwienia artystom niczym nieograniczonej ekspresji. Stąd też zapisy Zhang Xu zwane są wręcz dziką kursywą. Warto także wiedzieć, że do kreślenia znaków pisma chińskiego niezbędne są tzw. cztery skarby gabinetu. Są to narzędzia niezbędne każdemu kaligrafowi, czyli papier, pędzel pisarski (wykonany z bambusowego patyczka oraz włosia), kamień pisarski (kamień z wgłębieniem, służący do rozrabiania tuszu z wodą) oraz tusz.

Teksty sporządzone przy użyciu chińskiego pisma są nie tylko piękne – ich głównym zadaniem jest przekazywanie informacji. Trudno je jednak zrozumieć bez odpowiedniego przygotowania, a nauka języka tylko po to, aby zrozumieć kilka sporządzonych w nim tekstów, jest mało efektywna. Dzięki tłumaczom języka chińskiego możemy jednak bez ograniczeń zapoznawać się z tekstami zapisanymi tym egzotycznym pismem, nadal zachwycając się jego wizualnymi zaletami.